Zásady ochrany osobných údajov

Informácie poskytované dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa ustanovenia článku 13 nariadenia Európskeho parlament a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej len „nariadenie“)

 

COMBI PNEU s.r.o., so sídlom Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36 796 042, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46630/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe  pri  získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nasledovné informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov:

 

 1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

COMBI PNEU s.r.o., so sídlom Galvaniho 12/A, 821 04 Bratislava, IČO: 36 796 042, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 46630/B

telefón: +421 2/43 41 26 19

e-mail: combipneu@combipneu.sk

 

 1. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené – uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru prostredníctvom e-shopu na stránke https://www.combipneushop.sk/

 

 1. Právny základ spracúvania:

 

 • článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – spracovanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom uzavretia a plnenia zmluvy o kúpe tovaru, ktorej zmluvnou stranou je prevádzkovateľ a dotknutá osoba a vykonania krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím takej zmluvy. Osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy za účelom uzavretia zmluvy a počas doby trvania zmluvného vzťahu
 • článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia – spracovanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa uloženej najmä zákonom číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 222/2004 z. o dani z pridanej hodnoty, zákonom číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia – spracovanie osobných údajov je nevyhnutné za účelom ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa v prípade nutnosti obrany prevádzkovateľa v prípade súdneho sporu

 

 

 1. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov – právni zástupcovia spoločnosti, účtovník spoločnosti, poskytovatelia poštových a kuriérskych služieb a iné osoby podieľajúce sa na doručení tovaru a realizácii platieb na základe zmluvy o kúpe tovaru, osoby zabezpečujúce pre prevádzkovateľa technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu vrátane prevádzky software a spracovania údajov, orgány finančnej správy alebo iné príslušné orgány verejnej správy v prípadoch, kedy to prevádzkovateľovi ukladajú príslušné právne predpisy.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov:

osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a následne počas doby nevyhnutnej pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi

 1. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania údajov v rozsahu článkov 15 až 19 nariadenia ako aj právo na prenosnosť údajov vo vzťahu k zmluve uzatvorenej podľa Zákonníka práce v rozsahu článku 20 nariadenia, a to všetko spôsobom podľa článku 12 nariadenia. Právo na prístup k osobným údajom znamená, že dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa získať informácie o tom, či spracúva jeho osobné údaje, a ak áno, o aké údaje ide a akým spôsobom sú spracúvané. Dotknutá osoba má tiež právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil na jej žiadosť nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Neúplné osobné údaje má klient právo kedykoľvek doplniť.

Právo na výmaz osobných údajov predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje, ktoré o klientovi spracúva, ak sú splnené určité podmienky a klient o to požiada.

Klient má právo, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov dáva dotknutej osobe možnosť získať osobné údaje, ktoré prevádzkovateľovi poskytla, v bežnom a strojovo čitateľnom formátu. Tieto údaje môže následne odovzdať inému prevádzkovateľovi, alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich prevádzkovatelia odovzdali medzi sebou.

Spôsoby uplatnenia práv Dotknutej osoby je možné uplatniť e-mailovou žiadosťou na adresu elektronickej pošty prevádzkovateľa, prípadne písomnou žiadosťou adresovanou na sídlo poskytovateľa.

Tieto práva môže dotknutá osoba uplatniť prostredníctvom elektronického formulára na webstránke, papierového formuláru v sídle prevádzkovateľa v pracovných dňoch v čase od 8.30 do 15.30 listom adresovaným na sídlo prevádzkovateľa, emailom na elektronickú adresu prevádzkovateľa combipneu@combipneu.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 2/43 41 26 19.

 

 1. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

 1. Poskytovanie osobných údajov je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy o kúpe tovaru prostredníctvom e-shopu  na stránke https://www.combipneushop.sk/, možné následky neposkytnutia osobných údajov – neuzavretie zmluvy o kúpe tovaru prostredníctvom e-shopu  na stránke https://www.combipneushop.sk/ vozidla.

 

Potvrdzujem, že som si prečítal tento informačný formulár a jeho obsahu som porozumel a s jeho obsahom súhlasím.

 

0
  0
  Váš košík
  Váš košík je prázdnyVrátit sa do obchodu
   Použiť kód